• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • Українською
 • English
Прес-реліз Генерального консульства України в Сан-Франциско від 16.02.2016 р.
Опубліковано 17 лютого 2016 року о 02:28

Міністерство закордонних справ України рішуче виступає проти систематичного застосування російською владою залякування, тортур, катування та інших методів нелюдського або такого, що принижує людську гідність, поводження стосовно громадян України, які перебувають на українській території, захопленій російськими окупаційними військами, або незаконно і проти їхньої волі утримуються на території РФ.

Глибоке обурення викликають факти застосування тортур та інших методів нелюдського поводження щодо Станіслава Клиха, Миколи Карпюка, Олега Сенцова, Геннадія Афанасьєва та інших українців, що утримуються в російських казематах.

Розглядаємо цю політику насильства та приниження з боку Російської Федерації як неспростовне підтвердження політичної заангажованості, безпідставності і абсурдності усіх справ, що нині ведуться проти захоплених українців, а також неспроможності влади РФ довести свої звинувачення правовими методами.

Ми також уважно відстежуємо усі випадки переслідування за політичними і національними мотивами, залякування, застосування тортур, викрадення людей, що скоюються російською владою або за її безпосереднього потурання, на окупованому Кримському півострові та в окремих районах Донецької та Луганської областей.

Масштабність, систематичність і невпинність здійснюваного свідчать про свідоме обрання Росією злочинного шляху проти людяності.

Наголошуємо, що протиправна та антигуманна поведінка держави-агресора і держави-окупанта по відношенню до людини, її прав і свобод є елементом прояву зростаючих у Російській Федерації тоталітаризму і диктатури, що становлять безпосередню загрозу для Європи та міжнародної безпеки.

Навмисно порушуючи засадничі норми міжнародного права у сфері прав людини, закріплені, зокрема, у Загальній декларації прав людини, прийнятій резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 10 грудня 1948 року, Міжнародних пактах про громадянські і політичні права та про економічні, соціальні і культурні права, прийняті резолюціями Генеральної Асамблеї ООН 16 грудня 1966 року, Правах людини при здійсненні правосуддя, прийнятих резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 20 грудня 1971 року, Декларації про право на розвиток, прийнятій резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 4 грудня 1986 року, Конвенції про захист прав людини і основних свобод 1950 року, Гельсінському Заключному акті Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 1 серпня 1975 року, а також у низці міжнародних конвенцій, що засуджують катування та інше нелюдське поводження, Російська Федерація цим самим прагне повернути весь світ у часи беззаконня і зневаги до людського життя і панування права сильного.

Міністерство закордонних справ України звертається до Європейського комітету проти тортур, Підкомітету ООН із запобігання тортурам, Робочої групи Ради ООН з прав людини з питань довільних затримань та Робочої групи Ради ООН з прав людини з питань насильницьких або недобровільних зникнень із закликом здійснити ретельний моніторинг ситуації щодо громадян України, незаконно утримуваних на території РФ та на окупованих Росією українських територіях.

В Україні закликають світову громадськість посилити спільний тиск на Російську Федерацію як зухвалого порушника міжнародного права, з метою не допустити подальшого знущання над правами, свободами, людською гідністю і життям громадян України, які стали жертвою агресії та злочинної діяльності Росії та її державних органів.

Водночас, Міністерство закордонних справ України глибоко занепокоєне кричущою протиправною діяльністю російських окупаційних сил в Автономній Республіці Крим проти кримських татар, наслідком якої стали масові незаконні обшуки і безпідставні затримання 11 та 12 лютого 2016 року тринадцяти громадян України - представників кримськотатарського народу.

Грубо порушуючи права і свободи людей, які внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України стали заручниками російського окупаційного режиму на своїй рідній землі, Кремль у 21-му сторіччі повторює жахливі радянські репресії 30-х років 20-го століття, а також геноцид кримських татар 1944 року .

Особливо обурливо, що Кремль намагається сховати політику знищення кримськотатарського народу за ширмою удаваної боротьби з тероризмом.

Вимагаємо від Російської Федерації негайно припинити політичні репресії проти громадян України та звільнити незаконно утримуваних Еміра Усейна Куку, Вадима Сірука, Енвера Бекірова, Ельдара Селямієва та Мусліма Алієва.

Ми звертаємося до демократичного світу із закликом посилити спільний дієвий тиск на державу-окупанта, адже те, що сьогодні відбувається в окупованому Криму, є не лише грубим порушенням міжнародного права, але й зухвалою зневагою усіх загальнолюдських цінностей.

        

Министерство иностранных дел Украины решительно выступает против систематического применения российскими властями запугивания,  пыток и других методов бесчеловечного или унижающего человеческое достоинство обращения в отношении граждан Украины, которые находятся на украинской территории, захваченной русскими оккупационными войсками, или незаконно и против их воли содержатся на территории РФ.

Глубокое возмущение вызывают факты применения пыток и других методов бесчеловечного обращения по отношению к Станиславу Клиху, Николаю Карпьюку, Олегу Сенцову, Геннадию Афанасьеву и другим украинцам, содержащимся в российских казематах.

Рассматриваем эту политику насилия и унижения со стороны Российской Федерации как неопровержимое подтверждение политической заангажированности, безосновательности и абсурдности всех дел, которые сейчас ведутся против захваченных украинцев, а также неспособности власти РФ доказать свои обвинения правовыми методами.

Мы также внимательно отслеживаем все случаи преследования по политическим и национальным мотивам, запугивание, применение пыток, похищение людей, которые совершаются российскими властями или из-за ее непосредственного попустительства на оккупированном Крымском полуострове и в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Масштабность, систематичность и беспрерывность осуществляемого свидетельствуют о сознательном избрании Россией преступного пути против человечности.

Подчеркиваем, что противоправное и антигуманное поведение государства-агрессора и государства-оккупанта по отношению к человеку, его правам и свободам является элементом проявления растущих в Российской Федерации тоталитаризма и диктатуры, представляющих непосредственную угрозу для Европы и международной безопасности.

Намеренно нарушая основополагающие нормы международного права в области прав человека, закрепленные, в частности, во Всеобщей декларации прав человека, принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 10 декабря 1948 года, Международных пактах о гражданских и политических правах и об экономических, социальных и культурных правах, принятых резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН 16 декабря 1966, Правах человека при осуществлении правосудия, принятых резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 20 декабря 1971, Декларации о праве на развитие, принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 4 декабря 1986, Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, Хельсинкском Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 1 августа 1975 года, а также в ряде международных конвенций, осуждающих пытки и другое жестокое обращение, Россия тем самым стремится вернуть весь мир во времена беззакония и пренебрежения к человеческой жизни и господства права сильного.

Министерство иностранных дел Украины обращается к Европейскому комитету против пыток, Подкомитету ООН по предупреждению пыток, Рабочей группе Совета ООН по правам человека по вопросам произвольных задержаний и Рабочей группе Совета ООН по правам человека по вопросам насильственных или недобровольных исчезновений с призывом осуществить тщательный мониторинг ситуации в отношении граждан Украина, незаконно удерживаемых на территории РФ и на оккупированных Россией украинских территориях.

В Украине призывают мировую общественность усилить совместное давление на Российскую Федерацию как дерзкого нарушителя международного права, с целью не допустить дальнейшего издевательства над правами, свободами, человеческим достоинством и жизнью граждан Украины, которые стали жертвой агрессии и преступной деятельности России и ее государственных органов.

В то же время, Министерство иностранных дел Украины глубоко обеспокоено вопиющей противоправной деятельностью российских оккупационных сил в Автономной Республике Крым против крымских татар, следствием которой стали массовые незаконные обыски и безосновательные задержания 11 и 12 февраля 2016 тринадцати граждан Украины - представителей крымско-татарского народа.

Грубо нарушая права и свободы людей, которые в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины стали заложниками российского оккупационного режима на своей родной земле, Кремль в 21-м веке повторяет ужасные советские репрессии 30-х годов 20-го века, а также геноцид крымских татар 1944 года.

Особенно возмутительно, что Кремль пытается скрыть политику уничтожения крымско-татарского народа за ширмой ложной борьбы с терроризмом.

Требуем от Российской Федерации немедленно прекратить политические репрессии против граждан Украины и освободить незаконно удерживаемых Эмира Усейна Куку, Вадима Сирука, Энвера Бекирова, Эльдара Селямиева и Муслима Алиева.

Мы обращаемся к демократическому миру с призывом усилить общее действенное давление на государство-оккупанта, ведь то, что сегодня происходит в оккупированном Крыму, является не только грубым нарушением международного права, но и вызывающим пренебрежением ко всем общечеловеческим ценностям.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux